سران فتنه را محاکمه کنید

برای آنان که اهل تایپ هستند 

اگر اهل تایپ کردن در نرم افزار Word (هر نسخه ای که باشد ) هر نسخه ای که باشد هستید، شاید برایتان جالب باشد که در هنگام پاک کردن با کلید Backspace  اگر Ctrl  را پایین نگاه دارید، بجای آنکه حرف حرف پاک شود، کلمه به کلمه عمل پاک شدن صورت خواهد گرفت .