سران فتنه را محاکمه کنید

خاموش کردن و restart  کامپیوتر درزمان مشخص ؛ مثلا 1ساعت دیگر 

برای انجام این کار Command Prompt  را اجرا کنید .برای این کار برنامه ی Command Prompt  رااز یان آدرس پیدا و اجرا کنید:

Start / All Programs / Accessories / Command Prompt
و برای هر یک از اعمال زیر این دستورات را اجرا کنید:

1-      برای Restart کردن، عبارت  Shutdown -r -t Time را اجرا کنید که به جای Time باید زمان مورد نظر خود را برحسب ثانیه بنویسید مثلا:
shutdown –r –t 100 پس از اجرای این دستور پنجره ای باز می شود که شروع به شمارش معکوس می کند و پس از پایان شمارش ، کامپیوتر Restart  می شود. براب لغو آن نیز باید عبارت Shutdown –a را در همان برنامه اجرا کنید.

2-      برای خاموش کردن کامپیوتر نیز می بایست دستور Shutdown -r -t Time  را اجرا کنید که در این دستور نیز باید به جای time زمان مورد نظر را بر حسب ثانیه بنویسید .برای لغو آن نیز مانند بالا عمل کنید .

3-      همچنین دستور shutdown –t  برای Log of  کردن نیز به کار می رود. البته همانطور که قبلا ذکر شد، می توانید هر یک از این دستورات را به صورت فایلی با پسوند.bat ذخیره کرده و برای اجرا بر آنها دابل کلیک کنید.